Otomotiv Sektöründe Tasarım ve Geliştirme Planlaması


Otomotiv Sektöründe Tasarım ve Geliştirme Planlaması

   Yeni tasarımların planlanması ve geliştirilmesi, çeşitli birimlerden gelen düzeltici ve önleyici faaliyetler önerileri doğrultusunda yapılan tasarım değişiklikleri, tasarım doğrulaması, geçerliliğin saptanması, tasarıma yönelik kalite dokümanlarının kontrolü ve bütün bu faaliyetlerin koordinasyonu fabrikalarda yer alan direktörler kurulundan geçerek hazırlanır.

Otomotiv Sektöründe Tasarım ve Geliştirme Planlaması

Yeni bir tasarım çalışması aşağıdaki nedenlerden başlatılır:

  • Müşteri istek ve şikayetlerinin otomotiv üreticisine bildirilmesi,
  • Türkiye veya ihracat yapılan ülkelerdeki standart, yönetmelik, kanun vb. değişiklikler sonucu ortaya çıkan yasal zorunluluklar,
  • Tasarım değişikliği talepleri,
  • Teknolojik gelişmeler,
  • Maliyetleri minimum düzeye çekmek.

Fabrika kararı ile tasarım taslağının kaynak ihtiyacı belirlenir ve fizibilite etüdü yapılır. Projenin büyüklüğüne bağlı olarak üst düzey yöneticilerin de onayı alınarak projeye adım atılır.

Tasarım çalışmalarında gerekli eğitimleri almış nitelikli elemanlar görev alır. Gerekli kaynaklarla donatılmış bu elemanların nitelikleri, güncel bilgi ve metotlarla ilgili eğitimler verilerek sürekli geliştirilir. Tasarımda görev alan elemanlar yetki seviyelerine göre elektronik ortamda yer alan bilgilere erişim düzeyine sahiptir. Çoğu otomotiv firması SAP yazılımı kullanarak kullanıcı erişim düzeylerini rahatlıkla ayarlayabilmektedir.

Tasarım ve geliştirme girdileri

Ürün bazında tasarımın ana çerçevesi ve detaylı kapsamı en ince ayrıntısına kadar belirlenir. Müşteri istekleri, şartnameler, ihale şartları ve tasarım sırasında uyulması zorunlu olan standartlar, yönetmelikler, kanunlar vb. homologasyon şartları tasarım girdilerine esas teşkil eder.

Tasarım ve geliştirme çıktıları

Seri araçlara ve özel isteklere ait resim, parça listeleri, yapı tarzı listeleri, konstrüksiyon uygulama bildirimleri vb. tasarım çıktılarını oluşturur. Yeni tasarım dokümanları prosedüre göre parça, resim, doküman numarası verilerek tanımlanır. Teknik dokümanların EN ve DC standartlarına uygun olması gerekmektedir.

Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi

Tasarım, EN ve DC’de yer alan standartlara göre ve talep edilen aşamalara göre gerçekleştirilir. Direktörler Kurulu tarafından atanan proje grubu, belirli aralıklarla bir araya gelerek projenin durumu hakkında bilgi alış verişinde bulunur ve proje gelişimini kontrol eder. Proje yöneticisi, öngörülen aralıklarda Direktörler Kurulu toplantılarında üst yönetime proje hakkında bilgi verir. Bu görüşmeler toplantı protokolü şeklinde kayıt edilir.

Proje grubu oluşturmadan gerçekleştirilen tasarım ve geliştirmeler; yöneticiler tarafından gözden geçirilir. Gerektiğinde tasarım gözden geçirmesine katılacak diğer birimleri ve gözden geçirme yöntemini belirlenmek yöneticilerin sorumluluğundadır.
”Norm kontrolde” onaylanmış resimler, konstrüksiyon serbest bırakma listeleri, üretimde kullanılan bütün teknik resimler, parça listeleri, araç ve agrega yapı tarzı listeleri direktörler tarafından incelenir ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra serbest bırakılır.
Tasarım ve geliştirme doğrulaması
Tasarım doğrulanması, alternatif hesapların / çizimlerin yapılması, benzer tasarımlarla karşılaştırma, bilgisayar destekli tasarım ve hesaplama programlarından yararlanılarak, çizim aşamasında çeşitli simülasyonlarla yapılmaktadır.

Tasarım ve geliştirmenin geçerliliği

Tasarımı tamamlanan araçta müşterilerin talep ettiği şartların sağlanıp sağlanmadığını denemek amacı ile araç teknik özellikleri ölçülür. Ürün denemeleri teknik rapor veya bildiri şeklinde kayıt edilir. Aracın standart ve yönetmeliklere uygunluğunu tespit etmek için homologasyon testleri yapılır. Bu testler sonucu alınan sertifikaları fabrika tedarik eder, arşivler, güncel tutar ve gerektiğinde ilgili yerlere dağıtır. Müşteri tarafından ilave sertifikalar talep edildiğinde denemeler yapılarak tasarım geçerli kılınır.
Üretim sırasında ortaya çıkabilecek problemleri önceden tespit edebilmek ve tasarım sırasında denemeler yapabilmek amacıyla test birimi tarafından numune veya prototip üretimi gerçekleştirilir. Bu numune veya prototip; komple bir araç olabileceği gibi, araçta kullanılacak bir parça grubu veya tek bir agrega da olabilir. Müşterinin talep etmesi durumunda prototip üretilir.

Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

Tasarım değişikliklerinin nedenleri ve uygulamaları prosedürlerde tanımlanmıştır. Değişiklik yapılan tasarım dokümanları direktörler tarafından yapılan değişikliğin bütün ürünler ve kullanım yerlerindeki etkileri göz önüne alınarak serbest bırakılır.